'پاییزم' و حسرت کش باران شده ام 

از شهر و تمدنش گریزان شده ام 

تا یاد و خیال تو ز یادم برود

آواره ی هر کوه و بیابان شده ام