سحر نوشیدم از چشمش، دلم را روزه اش کردی 

اذانت را بگو یارب دلم افطار می خواهد