غم تو خواب و قرار از دل من برده عزیز 

تو چرا اینهمه شب تا به سحر بیداری؟