اگر از حال من پرسی غمی نیست 

کمی تا قسمتی حالم گرفته 

شدم همچون کبوتر بچه ای گم

که بغضی هم گلویم را گرفته 

پرم را سخت میگیرم در آغوش

همه دنیای من را غم گرفته 

تو هم قسمت نبودی، وه که تقدیر

پر پرواز من را هم گرفته 

دلی خوش کرده بودم با خیالت

خیالت را زمان از من گرفته 

اگر از حال من پرسی غمی نیست 

کمی تا قسمتی حالم گرفته!