تو چرا اینهمه شب تا به سحر بیداری


غم تو خواب و قرار از دل من برده، عزیز 

تو چرا اینهمه شب تا به سحر بیداری؟