گرفتی, بردی و آتش کشیدی

دلم را تو,

               دلم را تو,

                              دلم را

سپردم, باختم, ویرانه کردم

دلم را من

              دلم را من

                             دلم را