میشد فراموشت کنم از ابتدا من

من هر چه عاشق تر شدم، تقصیر شعر است!