شده ام از غمش هر لحظه به جایی، چه کنم؟ 

زده ام گره به عشق جان فزایی، چه کنم؟ 

میزند دائما او بر سر من چون موشک، 

شده ام عاشق یک، هوافضایی، چه کنم؟