ناز بانو ناز خاتون ناز بالا، ناز کن

نغمه جانسوز این دلخسته را پرساز کن

باز هم در فکر من باش و تمام هفته را 

باز هم موسیقی فکر مرا آواز کن