تو مثل آب یخ بعد از اذانی

تو اصلا زولبیا، شیرین بیانی

اگرچه غالبا "باهوش" و ذوقی

کمی گاهی خل و خنگی، روانی!