غربت این نیست که در شهر تنت، جا نشود 

محرم راز دلت چاه شود، یا نشود

غربت این است که تو سجده کنی، تیغ عدو 

سر فرقت بشکافد، تو دلت، وا بشود