اگرچه روز آخر هم نمودی اخم با بنده 

الهی من ببینم تا ابد در صورتت خنده


#ناقص