کم نشود خنده از آن لب،  الهی

کاش بمیرم من از این تب،  الهی 

فکر من امروز تماما به تو مشغول

کاش همینطور شود شب،  الهی


خنده فقط لایق آن روست،  الهی! 

مرده ی من زنده به آن بوست،  الهی! 

بودنم ار باعث اخم است، خدایا! 

کاش نبیند دگرم دوست،  الهی


صدق و وفا ‌شیوه ما بود، الهی! 

شیوه آن یار جفا بود،  الهی! 

آنچه که کردیم غلط بود،  خدایا! 

گفته ما راست خطا بود،  الهی! 


حذف شود اخم از آن زلف،  الهی

از ته دل، کم ز تکلف،  الهی

قافیه که کم بشود وضع همین است

کاش ببازم به تو در گلف،  الهی! 


#ناقص