همه از رفتن تو خنده و بهجت دارم

چون ز خرداد غم و غصه به غایت دارم

مینویسم شده فریاد کنان میگویم 

من ز خرداد پر از حادثه نفرت دارم!