از خاصیت خواب همینست، چو دریا

هی موج به موجش بنشیند به تماشا

چون خواب گم و گنگ و پر از رمزی و رازی

بیهوده نباشی تو به این اسم مسما

عمرییست که خوابیم بیا و بنه اینبار

یکبار به خوابم قدم ای حضرت رویا