ما که دشمن ها فراوان دیده ایم

دوستانمان موافق نیستند

بار ها این نکته را سنجیده ایم

آدما دنبال عاشق نیستند! 

کل عمر رفته را جنگیده ایم

با رقیبانی که صادق نیستند

دیگر اکنون گرگ بالان دیده ایم

چهره هامان گرچه ناطق نیستند

زندگی را یک نفس باریده ایم

غصه هامان باعث دق نیستند

مشکل اینست، تازگی فهمیده ایم

آدما دنبال عاشق نیستند! 


مثل ابری بر زمین باریده ایم

دشت هامان پر شقایق نیستند

آنچا بر ما رفته را بخشیده ایم

نا رفیقان گرچه لایق نیستند

عطر تلخ مرگ را بوییده ایم

دلخوشی ها در دقایق نیستند

دست و روی یار را بوسیده ایم

خوابها مثل حقایق نیستند

از غم این فکر ما پوسیده ایم

آدما دنبال عاشق نیستند! 


غصه هامان را فقط خندیده ایم

خنده ها بر غصه فائق نیستند

هرچه بود از دوستان رنجیده ایم

مسئله کل خلایق نیستند

دل ز دنیا کنده و ژولیده ایم

شور عشقی دیده و شوریده ایم

بر عبث روز و شبان کوشیده ایم، 

آدما دنبال عاشق نیستند! 


#ناقص