ماه تو آمد به سر و ماه من آخر نرسید

جان من آمد به لبم جان من آخر نرسید

یا رب از آن قند و عسل قسمت ما نمیکنی

عید صیام آمد و من!، عید من آخر نرسید