باز هم ای آسمان طوفان خاطر در طبس انداختی

باز هم یاد کدامین بی وفا در یاد کس انداختی

چهره در هم میکشی ابری و سردی چون خزان

در سرم با اینکه آذر نیست شعری را هوس، انداختی