گفت از دل برود هر آنکه از دیده برفت
گفت دیدم که شبی از دل رنجیده برفت
گفت دیدی ز نگاهی به سر زلف نگار
کشت صد ساله زاهد همه ناچیده برفت!؟