رحم بر فاصله ها، رحم به ما کن و بیا

رحم بر تنگ دل چلچله ها کن و بیا

جاده را مست قدم های خودت کن دم صبح

"پلک ها را بتکان، کفش به پا کن و بیا!"(1)
1-سهراب سپهری:

حجم سبز، شب تنهایی خوب