حسرت مرا، هر آنچه خوبی لایق توست 

تقدیر، تقدیر خدای خالق توست 

من را به جرم عاشقی کشتن گناه است

وقتی خدای من نگارا! عاشق توست