دیریست که چشمان تو آغاز خزان است
در مغرب تهران دلم ساز اذان است
ما هر دو اسیر انتظاریم، ولی آخ!
چشمان تو مرموزترین راز جهان است