تک درختی که ته کوچه ی ما جا مانده

پنجه بر پنجره ها میزند اینجا بی تو

حرف ناگفته زیاد است ولی یک چیزی

تیغ بر هنجره ها میزند اینجا بی تو