شده یک روز دلت واله و شیدا بشود؟
بزند رنگ جنون بر سر سودا بشود؟
شده آنجا که نباید نفست بند شود،
و گلو تنگ ترین معبر دنیا بشود؟