به آرزوی محالی منم که بیدارم

به روز و قرنی و سالی منم که بیدارم

به ناز بر لب دریای طره تا سر خود

به خواب خوش که گذاری منم که بیدارم