عاقبت ما این دل وامانده پر پر میکنیم
یا به حاجت میرسیم یا خاک بر سر میکنیم
چون برادر یک نظر بر حال زار ما نکرد
اشک ریزان گریه بر دامان خواهر میکنیم
پای در آغوش غم بگرفته کنج این حرم
یاد پهلوی شکسته یاد مادر میکنیم
کاش میشد غصه دل با پدر عنوان کنیم
روز و شب هر واژه این روضه از بر میکنیم
قافله سالار عشق این پسر ما دیده ها
بی لیاقت مانده جا از قافله، تر میکنیم
عمه جان! ما را مبادا از درت بیرون کنی
پر گنه بر بارگاهت ناله ها گر میکنیم
کوله باری از گناه و لاف عشق اهل بیت
وا عجب! از ادعا گوش فلک کر میکنیم
ما خود آگاهیم بر خود گرچه در آغاز صف
گرم این بازار را از شور و از شر میکنیم
یا محرم یا صفر، چندی تمام سال را
با غم و افسوس بر احوال خود، سر میکنیم