گرد‌ش چرخ و فلک رام شما باشد بس است 
کار دنیا جمله بر کام شما باشد بس است
عطرتان در باد باشد یک زمانی قسمتم
هفت روز هفته ایام شما باشد بس است
کام ما از کار دنیا گرچه دائم تلخ شد 
اینکه دائم چون عسل جام شما باشد بس است
بینوا شاعر جماعت جان من، گنجشک روزیست
گه گداری قافیه، نام شما باشد، بس است
کفترک بالش شکسته شوق پروازی ندارد
او همینکه خسته بر بام شما باشد بس است
چرخش دور فلک یک روز با ما خوش نبود
هفت روز هفته ایام شما باشد بس است