آمد دل ما زیر و زبر ساخت و رفت 

بیچاره دلم بازی غم باخت و رفت 

صد رحمت و احسنت به چنگیز به تاتار

بدتر ز مغول بر دل ما تاخت و رفت

عمری دل ما رنگ غم و غصه نمیدید

آمد به دلم ولوله انداخت و رفت