بگذار بگویم به تو چیزی که هوا عوض شود
بگذار که این نغمه ی جانسوز فضا عوض شود
اسمش آنقدر که من شعر سرودم به گمانم
در سردر دانشکده هوافضا عوض شود#خیلی_ناقص