امشب به سرم باز تمنای نیاز است

این پیر موذن نفسش مخزن راز است

استاد ببین این من کافر ز نوایت 

با تک تک اعضای تنش غرق نماز است