دلم میزند پر برای تو و برای نگاهی که بی تاب توست

شبیه تو آشفته و بی قرار، شبیه پریشانی خواب توست

خراب تو آوار این روزگار، برای تو، دل لرزه از آه توست

نگاهی که میلرزد این لحظه ها،که بیتاب چشمان پر آب توست