امروز جهان روی سرم ریخت، مبارک! 

شادی و عزایم به هم آمیخت، مبارک! 

ز آوار زمان، دست جفاپیشه ی تقدیر

بر گردن من سلسله آویخت، مبارک!