امشب خیال تو، اینجا رسیده است
کابوس از پس، رویا رسیده است
دیوار هم مرا در فکر می کشد
آتش به اختیارِ دنیا رسیده است
تنها نمانده ای، این عاشقت ولی
در بزم عاشقان، تنها رسیده است
بعد از دعا ببین، تنها نمی شوم
امشب خیال تو، اینجا رسیده است