یا رب چه باید کرد این راه نرفته را

یا پنجشنبه با غم ایام هفته را

جور فلک را بین که چون با بغض میخوریم

از خوی نیک تو هزار حرف نگفته را

خاک است در مقابلش بیم است گِل کند

با اشک دل این تربت بر باد رفته را

ای نارفیق بعد تو مرهم که می شود

این خاطرات کهنه بر دل نشسته را

"هر لاله ای که از دل این خاکدان دمید

نو کرد داغ ماتم یاران رفته را"1


1:شهریار