هی غصه ی معشوقه ی کاشی

ما را چه به عشق و این حواشی! 

غم عادت هر روزه ما شد 

خوش باشم اگر که خوش تو باشی