با فاصله از دو چشم لیلی چه کنم؟ 

در لفظ کشم تو را، به معنی چه کنم؟ 

قابیلم و با عشق خودم را کشتم

با نعش خودم، کلاغ وحشی! چه کنم؟