ای بی خبر از حالم، محبوبه ی رویایی 

روشنگر هر مجلس، ای شاهد هرجایی 

از غیرت این غصه درویش به جان آمد

دور  از  نظر  ما  و  منظور  نظرهایی