ای که به خواب دیدمت، باز به خواب من بیا! 

نقش خیال می زنم، طرح سراب من بیا! 

ریخته ای به هم مرا، شعر و غزل به جای خود

باز بیا به هم بزن، خانه خراب من بیا! 

خط خطی دفتر من، روی لب تو جان گرفت 

شعر مرا بخوان شبی، مصرع ناب من بیا!  

بعد تو از چهار سو، بر در بسته خورده ام

در بگشا به روی من، فاتح باب من بیا! 

حاصل عشق و زندگی، وصل به خواب دیدنست

عمر گذشته بازگرد، عهد شباب من بیا!