فقط تویی دوایم و، بجویمت، هرجا

گذاشتم به زیر پا، به بوی تو، دنیا

اگرچه خواب و خیالی، به استخاره خوشم

لَقَد صَدَقَ اللّهُ، رَسولَهُ، رُءیا