اصلا کدامین رویا،  به انتها رسیده است؟ 

پای کدامین عابری به جاده ها رسیده است؟ 

از ابتدا مه آلود، مثل خواب بودی که

کار من و تو عاقبت اینجا رسیده است 

اصلا نمی دانم چه رازی است که از زندگی  

بی انتهاترین داستانش به ما رسیده است

شاید نباید مهم باشد که آنکه رفت 

آیا خطا می رفته و،  آیا رسیده است؟

آن جاده ای که روزی دل را به آن زدی 

چرخید و چرخاند و کنون به ابتدا رسیده است 

یک نفر میخواست باشد، یک نفر از یاد رفت

از کجا آن یک نفر رفت و کجا رسیده است! 

درویش بلندپروازی در سودای تخت و تاج

بعد از حراج زندگی به رویا رسیده است