من اگر عاشق شوم چون ویس و رامین میشوم؟ 

بین این اسطوره ها مثل کدامین میشوم؟

پیچ در پیچ کدامین بیستون را می کنم؟ 

مثل فرهاد عاشق دنیای شیرین میشوم؟ 

مثل قیس از عشق لیلا مست و مجنون می شوم؟ 

در بیابان همدم خار و رَیاحین می شوم؟ 

خنده هایت دردهایم را مسکّن می شود؟ 

یا برای غصه هایت حکم تسکین می شوم؟ 

تا تو با این فاصله تا شهر رویا می روی

من میان آسمان های تو شاهین می شوم؟