قصه گو! فرهاد اگر آخر به شیرین می رسد
ویس در افسانه ها تا شهر رامین می رسد
این چنین گر پای رویا تا ثریا می رود
شهریاری در دیار ما، به شاهین می رسد