یخ زدن حال عجیبیست آه می داند فقط
تلخی این جاده ها را راه می داند فقط
بین این صدها مسلمان در چنین شهری غریب
حال و روز مرتضی را چاه می داند فقط!