دل هدهد ز سبا دور و هدی سرگردان 

سر جن گرچه جدا تخت جدا سرگردان 

که کسی عاشق من، من شده ام عاشق تو 

تو خودت بنده ی عشقی و خدا سرگردان!