ذکر و اورادِ شفا حال مرا بی اثر است 

لال من، کر همه شهر، غصه ی مادرزادیست!