منم آن پیرِ یلِ از تک و تا افتاده
'رو' به کابوس شبم از سرِ 'یا'  افتاده
مدرک عاشقی دلبر من تکمیل است
چند واحد فقط از درس وفا افتاده