تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی 

ور نه هر فتنه که بینی همه از خود بینی 

شیخ در مجلس ما دختر خوشگل می خواست

واعظی مست از عطر حرم موگرینی!