آدم چو من از عشق تو با جان به خطا رفت  

صیاد شدی آهوی حیران به خطا رفت 

تا خنده زدی، راز جهان فاش شد انگار 

تیر همه ی فلسفه بافان به خطا رفت