روزها فکر منی در دل شب ها سخنم 

اینچنین غافل از احوال دل خویشتنم