عادت رفتن به سرت بود و من 

دل به تو دادم که مسافر شدم